Genel

KİRACI ADINA YAPI TATİL TUTANAĞI DÜZENLENMESİ

 

Belediye , kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki odaların vekilliğini yapmanın yanında bir çok ticaret şirketinin de uzun yıllardır

DANIŞTAY 14.Daire Esas: 2015/7620 Karar: 2018/3860 Karar Tarihi: 22.05.2018 kararında aşağıdaki şekilde ifade edildiği üzere, eğer inşai faaliyeti taşınmaz maliki değil de kiracı gerçekleştirmişse, kiracının yapı sahibi sıfatıyla para cezası ile cezalandırılabileceği açıktır:

3194 sayılı Kanunun 42. maddesinde para cezası yaptırımının uygulanacağı ruhsata aykırı veya ruhsatsız “yapının sahibi” ibaresinden, ister yapının mülkiyetine sahip kişiler isterse kiracı, yapı malikinin yakını, intifa hakkı sahibi gibi üçüncü kişiler olsun inşai faaliyeti yapan kişilerin anlaşılması gerektiği’

Ayrıca yine, DANIŞTAY 14.Daire Esas: 2014/7704 Karar: 2017/2693 Karar Tarihi: 25.04.2017 kararında yapı sahibinin imara aykırı inşai faaliyeti yapan kiracının da olabileceği hüküm altına alınmıştır:

Dolayısıyla “yapının sahibi” ibaresiyle, yukarıda sayılan inşai faaliyetleri gerçekleştiren kişiler ifade edilmektedir. Başka bir deyişle “yapının sahibi” ibaresinden ister yapının mülkiyetine sahip kişiler, isterse kiracı, yapı malikinin yakını, intifa hakkı sahibi gibi üçüncü kişiler olsun, inşai faaliyeti yapan kişiler anlaşılmaktadır.

Son olarak Danıştay 6. Dairesi, 18.10.2004, E:2003/1196, K:2004/4987 kararında cezaların şahsiliği ilkesi gereği, kiracının yaptığı ruhsatsız tadilatlar nedeniyle yapının mülk sahibine para cezasının verilemeyeceği, cezanın kiracı adına kesilmesi gerektiği vurgulanmıştır:

‘Yapının mülk sahibi tarafından yapılmayan ruhsatsız tadilatlar için noter kanalıyla mülk sahibince kiracılara ihtarname çekildiği ve kira sözleşmesinde kiralayanın muvafakati olmadan tadilat yapılamayacağı, yapılacak tadilatlarında mevzuata uygulanarak yapılmasının esas olduğunun belirtildiği dikkate alındığında, cezaların şahsiliği ilkesi gereği, kiracının yaptığı ruhsatsız tadilatlar nedeniyle 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesi uyarınca yapının mülk sahibine para cezası verilemeyeceği

Buna karşılık taşınmaz sahibinin açık izni veya kira sözleşmesi sonucu kiracı tarafından yapılan yapılarda para cezası taşınmaz malikine kesilmelidir. 18/02/2021

Av. ARDA GİRGİN